اولین گردهمایی شبکه شهرهای شهرهای صنایع دستی جهان، چین ۲۰۱۹