برندگان اثار برتر مسابقه نشان همای زرین

برندگان  اثار برتر مسابقه نشان ملی همای زرین
ردیف نام و نام خانوادگی رشته استان
برتر باقر نفری قلم زنی اصفهان
برتر صادق کیانی پیکانی قفل سازی اصفهان
برتر حسن منصوری حبیب آبادی زیورآلات سنتی اصفهان
برتر حمیده نافه بوستان معرق چوب تهران
برتر ناصر نهاوندیان پور منبت چوب مرکزی
برتر آرش گلریز خاتمی خاتم سازی فارس
برتر هدا آذرکیان گلیم بافی اصفهان
برتر غفار سردابی زیلوبافی اصفهان
برتر رسول جعفری دلیگانی قلمکار اصفهان
برتر زینب سادات عارفی رودوزی های سنتی تهران
برتر محسن سید فتاحی نگارگری اصفهان
برتر مرجان راداحمدی مینا سازی اصفهان
برتر کریم سیرفیان قالی اصفهان
برتر احمد شهابپور قالی اصفهان

برندگان