برندگان مسابقه بسته بندی صنایع دستی

ردیف

نام و نام خانوادگی

بخش

استان

برتر

فرشید شریف زاده

بسته بندی صنایع دستی برای صنایع دستی

اصفهان

برتر

الناز گنج کار

بسته بندی صنایع دستی برای سایر محصولات

تهران

برتر

احمد مقدم پور

بسته بندی  سایر محصولات برای صنایع دستی

تهران