برندگان مسابقه طراحی فرش

ردیف نام و نام خانوادگی بخش استان
اول مینا مرادی زانیانی رنگ و نقطه اصفهان
دوم شهین نعمتی دهکردی رنگ و نقطه چهارمحال و بختیاری
اول راحل اشکارگر مدرن مازندران
دوم نیلوفر بنی اسدی مدرن تهران
اول مرضیه زمانی طراحی سنتی چهارمحال و بختیاری
دوم میلاد بهمنی طراحی سنتی آذربایجان شرقی