برندگان مسابقه طراحی پوشاک با صنایع دستی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

استان

برتر

نفیسه عروجی

پوشش پا

اصفهان

برتر

فاطمه اصلانی

کیف

اصفهان

برتر

سحر موسوی

پوشش اجتماعی بانوان

اصفهان