برگزیدگان نشان بین المللی دست خلاق

سه نفر ایرانی
نام و نام خانوادگی رشته استان
محمد علی ودود هنرهای چوبی تهران
محمد مهدی باباخانی قلمزنی مرکزی
منصور حافظ پرست قلمزنی اصفهان
سه نفر خارجی
ام ای ام بنگی امبول پارچه بافی مالزی
لو گوانگ شنگ منبت چوب چین
اسماعیل محمد ختری نساجی (پارچه امبرک) هندوستان