بهرام بهنام منش

سابقه ۳۵ سال در حوزه زیورآلات وجواهرسازی
۲۰ سال سابقه تدریس دانشگاه هنر اصفهان
۱۵ سال سابقه درحوزه سنگهای قیمتی
۳سال کارشناس ارشد مسابقات المپیاد کشوری
۲سال معاون کارشناس مسابقات
۱۰سال کارشناس مسابقات المپیاد کشوری
۲۰سال آموزشگاه در حوزه جواهرسازی وسنگهای قیمتی

پاسخ دهید