تجليل از استاد عالی مقام

تجلیل از استاد عالی مقام صنایع دستی
امیرهوشنگ جزی زاده استاد نگارگر