هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت

علی صادقیان 

فریده روشن

ویدا توحدی

ویدا توحدی

ایمان جحتی

ایمان حجتی

نورالله عبداللهی

محمد عیدی

هیأت عالی داوری مسابقات وکمیته علمی

ادریک اُنگ
رئیس ترویج و توسعه صنایع دستی (آسه آن)

مرتضی بخردی

(رئیس هیأت داوران )

عبدالمجید شریف زاده

فیض اللهی

غلامعلی فیض الهی

زهرا رهایی

زهرا رهایی

منجاری نیرولا

ویدا توحدی

ویدا توحدی

فرهاد غلامعلی فلاح

مهران هوشیار

مهران هوشیار

جعفر جعفرصالحی

جعفر جعفر صالحی