ایلام شهر ملی صنایع دستی

ایلام – شهر ملی گلیم نقش برجسته

با توجه به موقعیت جغرافیایی و کوهپایه ای بودن استان خراسان رضوی، مردم این ديار از قدیم الایام به حرفه ابریشم کشی به روش سنتی اشتغال داشته اند. روستای بسک از توابعگلیم نقش برجسته از نظر اصالت و تولید مهم ترین و شاخص ترین صنایع دستی بومی ایلام است و با توجه به شاخص هایی از جمله پیشینه و تعداد بالای افراد شاغل در این صنعت در سال ۱۳۹۷ بعنوان شهر ملی انتخاب شد. در این نوع گلیم، زمینه بافت، گلیم (صوفی بافی) و نقوش آن گره کامل قالی است که بعد از بافت نقوش آن برجسته تر از زمینه است. هفت هزار و ۶۰۰ صنعتگر در ۳۳ رشته صنایع دستی استان ایلام در بیش از ۱۰۰ کارگاه فعال به صورت رسمی فعالیت می کنند که بیش از نیمی از آنها در بخش تولید گلیم نقش برجسته فعال هستند.