انتشار خبر نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران در خبرگزاری صداوسیما