انتشار خبر نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران در شبکه یک سیما