انتشار خبر نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی در روزنامه های سراسری