با مشارکت گروه اقتصادی کافل صورت گرفت: صنایع دستی ایران شناسنامه دار می شوند