برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی با گسترش دید بازرگانی و اقتصادی نوید بخش صنعتگران صنایع دستی است

وزیر میراث فرهنگی در افتتاحیه نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران مطرح کرد:
برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی با گسترش دید بازرگانی و اقتصادی نوید بخش صنعتگران صنایع دستی است
دکتر علی اصغر مونسان اظهار داشت: آنچه در این میان می تواند نوید بخش امید برای صنعتگران صنایع دستی باشد ، تاثیر چنین برنامه هاییست که در گسترش دید بازرگانی و اقتصادی و به ویژه مبحث تجاری سازی موثر هستند.
علی اصغر مونسان درآیین افتتاحیه نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران اذعان داشت:رخدادها به مثابه تغییر شرایط موجود به سوی وضع مطلوب همواره به عنوان امکانی ارزشمند می توانند ضمن ایجاد امید، تحولات محسوس عینی را به ظهور برسانند.
وی افزود:در همین راستا برنامه ریزی و برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی یکی از برجسته ترین رخدادهایی است که در راستای تقویت جایگاه این هنر صنعت صورت می گیرد واگر به خاطر شیوع ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن نبود، قطعا عظمت برگزاری این رویداد بیشتر هویدا می شد.
وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: در موضوع دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه صنایع دستی، توجه به مبانی فرهنگی،ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای قشر وسیعی از جامعه باتوجه به قابلیت های وسیع صنایع دستی و هنرهای سنتی قابل توجه است.
مونسان با اشاره به ویژگی جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران عنوان کرد:این جشنواره دقیقا با توجه به مبحث توسعه اکوسیستم کارآفرینی شهری با محوریت صنایع دستی می تواند بکوشد با یافتن بهترین راهکارها در زمینه های سیاست گزاری،سرمایه گذاری،نیروی انسانی،بازار هدف در بهبود شرایط موجود بکوشد.
وی ادامه داد:آنچه در این میان می تواند به صنعتگران صنایع دستی نوید بخش باشد تاثیر چنین برنامه هایی در گسترش دید بازرگانی و اقتصادی و به ویژه مبحث تجاری سازی است که نشان داده در سخت ترین شرایط امکان تولید و فروش داخلی دارد و در اندک زمانی راه خود را برای ورود به بازارهای خارجی چه به صورت صادرات مستقیم و چه به صورت تجارت چمدانی هموار می کند.
وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه امروز صنایع دستی در کشورهای جهان جایگاه مهمی یافته،گفت: صنایع دستی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع خرد و در برخی رشته ها صنایع سبز ارتباط وسیعی با توسعه پایدار پیدا کرد؛لذا بدیهی است که مباحث مرتبط با این صنعت از هر حیث می تواند تاثیری ژرف بر رشد اشتغال و اقتصاد کشور در عین صیانت از فرهنگ بومی و سبک زندگی اصیل داشته باشد.
مونسان خاطر نشان کرد:برگزاری چنین برنامه بزرگی نقطه آغازی برای تداوم رخدادها در تغییرات آینده خواهد بود.