تشریح برنامه های نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران