مسابقات

مسابقه همای زرین روز دوم
مسابقه ملی طراحی خلاق صنایع دستی روز دوم
مسابقه ملی فرش روز سوم
مسابقه ملی لباس ایرانی روز چهارم جشنواره