معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان:جشنواره بین المللی صنایع دستی خستگی را از دوش هنرمندان برمیدارد