نخستین شناسنامه تجاری آثار فاخر صنایع دستی صادر شد