دبیرشهرجهانی صنایع دستی:اصفهان،اردیبهشت ۱۴۰۰ میزبان جشنواره ای بین المللی خواهدبود