نقش صنایع دستی در دیپلماسی فرهنگی بی بدیل است/ ۲۹۵ رشته صنایع دستی فعال در کشور