نقش صنایع دستی در دیپلماسی فرهنگی بی بدیل است/ 295 رشته صنایع دستی فعال در کشور