معاون صنایع دستی وزارت میراث کشور: صنایع دستی می‌تواند تبدیل به یک دیپلماسی فرهنگی شود