اولین گردهمایی شبکه شهرهای شهرهای صنایع دستی جهان، چین 2019