اصفهان شهر جهانی صنایع دستی

اصفهان شهر جهانی صنایع دستی

اصــــفهان نامی اســــت که می توان آنرا با تمامی صــــفات مثبت و دوســت داشــــتتی که امکان انتسـاب به یک شهر دارند موصوف کرد این شهــــر از گذشته هـــــای دور حضــوری پررنگ در تاریخ، اشعار و حافظۀ شفاهی مردم ایـــران و جهان داشـته و هم اکنون نیز جایگـــــاهی درخور را به خود اختصـــــاص داده که حــاکی از اراده و خلاقیـــــت بی بدیل مـردمان این خطۀ بی همتا است. آثار هنری روزگاران کهن اصفهان به ویژه در اعصـــار سلجوقی، آل مظفر و صفویه از اینشهر مجموعه ای بی همتا ساخته و کل آن را بدل به یک شـهر مو زه نموده اسـت تا جایی که آن را نصف جهان خوانده اند یکی از خصـــیصـــه های بســـیار مثبت اصفهان این است که به افتخا رات تاریخی خود بســـنده نکرده و همچنان روی به تعالی و پیشــرفت دا رد که احراز افتخاراتی نظیر پایتخت فرهنگی جهان اسلام شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق صنایع دستی موید این موضع است

شــهر اصـــفهان به واســـطه وجود آثار و ابنیه تاریخی به جای مانده از صـــدر اسـلام و شــاهکارهای معماری خلق شــده بعد از ورود اســلام انتخابش به عنوان پایتخت سیاسی در سه دو ره از تاریخ پرفراز و نشــیب ایران اسلامی (دیالمه، سـلاجقه وصـــفویان) آثارخلق شـــده کم نظیر هنرمندان عرصــــه صــنایع دســت و هنرهای ســـنتی از قدیم الایام تا حال حاضـــر جایگاه والای خود را حفظ و کماکان پویایی، سرزندگی و نشــاط خود را به همــــــراه دا رد و مهمتر از همه در این شــــهر- موزه و نگین آن (میدان امـام ) می توان بزرگ ترین بازار عرضه و تولید صنایع دستی اصـــیل ایران زمین را ( که شـاید یکی از بی نظیرترین مکان ها از این حیث در دنیا محسـوب می گردد) مشـــاهده نمود شهراصفهان به دلیل جایگاه ارزشمندی که درحوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی ( نه تنها کشـور بلکه دنیا ) داشته و دا رد بعد از پیگیری های متعدد مسئولین کشــوری و استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  ( در حوزه معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی) در سال ۲۰۱۵ میلادی رسما از جانب شـو رای جهانی صـــنایع دســـتی  به عنوان شـــهر جهانی صـــنایع دســـتی معرفی گردید اســـتان اصـفــهان با مســـاحت ۱۰۶۱۷۹ كيلومتر مربــــــع، حدود ۶/۲۵ درصد از مســـاحت كل كشـــور را به خود اختصــــاص داده است و با ده استان همســـــــايگی دارد شهر اصفهان با تاریخ بس کهن و آثار تاريخی فراوان از شهرهای مشــــهور ایران و جهان است نام اصفهان هموا ره يادآور هنرهای سنتی وصنايع دستی بوده و هســـت در حال حاضر ۲۹۹ رشته صنایع دستی در ۱۸ گروه طبقه بندی شده اند که از این تعداد رشـته بیش از ۶۶ ٪آنها در اسـتان اصـفهان ثبت شـده اسـت و شهر اصفهان با بیش از ۶۰ رشته به عنوان اولین  شهر کشــــور هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع در رشته ها شـناخته می شـود همچنین با بیش از ۱۵۰۰۰ کا رگاه انفرادی و گروهی و وجود بیش از ۲۰۰۰۰ هنرمند وصـنعتگر از لحاظ جمعیت شغلی نیز به عنوان اولین شهر کشـور شناخته می شود از مهمترین رشته های موجود می توان به قلمزنی، قلمکار، خاتم، مینا،فیروزه کوبی، کاشی سـازی سنتی  نگارگری و… اشاره کرد. پس از انتخاب اصفهان در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی وپس ازابلاغ دستورالعمل مربوطه بلافاصله تشـکیلات سازمانی دبیرخانه اصفهان شهرجهانی مشخص و فعالیت خود را آغاز نمود