هرمزگان شهر ملی صنایع دستی

بندر لنگه – شهر ملی گلابتوندوزی

گلابتون دوزی نوعی رودوزی سنتی است که با نخ «گلابتون» انجام می شود و شهربندرلنگه به واسطه هنرمندان بیشماری که در این رشته دارد از معروفیت بیشتری برخوردار شده است.در شهر بندرلنگه خانه تاریخی فکری به مرکز صنایع دستی تبدیل شده و مکانی جهت تولید و آموزش صنایع دستی به‌ویژه رشته گلابتون دوزی شده است که با تبدیل این شهر به شهر ملی گلابتون دوزی در سال 1398، این رشته رونق بیشتری پیدا کرده است. رشته گلابتون دوزی، جایگاه و اهمیت این رشته در ایجاد اشتغال و نقش آن در پوشش بومی و فرهنگ مردم منطقه دارد. تولیدات البسه محلی گلابتون دوزی هم زیبایی خاصی دارد و هم پوششی اسلامی و حجابی کامل است که زینت بخش زنان و دختران این‌ منطقه بوده و بخشی از هویت فرهنگی آنان است.