برچسب زدن

ورود
ورود آثار فاخر هنرمندان
ورود آثار فاخر هنرمندان به بازارهای بین المللی رهاورد هم افزایی روسای اتاق های بازرگانی شهرهای ایران و کشورهای همسایه دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران گفت:هم افزایی روسای اتاق های بازرگانی ایران و کشورهای همسایه با هنرمندان ظرفیتی برای معرفی آثار فاخر و ورود به بخش های بین المللی است. نصیر ملت...
بیشتر بدانید