رئیس مرکز ملی فرش ایران: هنر صنعت فرش دستباف در جشنواره صنایع دستی ایران( اصفهان 1400)به جایگاه واقعیش خواهد رسید